دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : فرشید   پژوم شریعتی

پست الکترونیکی : pajoum@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی شیمی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی شیمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

فرشید پژوم شریعتی

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استادیار

^